Podmínky užívání webových stránek Pivaris.cz

Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.pivaris.cz je společnost Target Media s.r.o., se sídlem Na Hradišti 392, 250 67 Klecany, IČ: 25720775, DIČ: CZ25720775, u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 64190, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková autorská práva k těmto internetovým stránkám (dále jen "Společnost").

Veškerý materiál na těchto webových stránkách, včetně textu, designu webových stránek, log, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i výběr a uspořádání souborů obsažených na těchto webových stránkách podléhá ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění (dále jen „Autorský zákon“). Majetková autorská práva k obsahu, jakož i k webovým stránkám je oprávněna vykonávat pouze Společnost.

Užívání obsahu webových stránek

Každý uživatel webových stránek se při jejich užívání bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito právními předpisy, dobrými mravy a těmito Podmínkami a nebude jakkoli poškozovat Společnost, dobré jméno Společnosti, ani ostatní uživatele.

Bez předchozího písemného souhlasu Společnosti není dovoleno užívat tyto webové stránky a jejich obsah jinak než pro vlastní potřebu (a to jak v celku, tak jejich jednotlivé části). Především je zakázáno obsah webových stránek jakkoli pozměňovat, kopírovat, stahovat či jinak šířit. Přístup na webové stránky a jejich užití je bezplatné.

Omezení odpovědnosti

Veškeré informace uvedené na těchto webových stránkách jsou pouze informativní povahy a jsou určeny pro obecné využití. Společnost nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním webových stránek.

Změna obsahu webových stránek

Společnost má právo kdykoliv rozsah nebo obsah webových stránek změnit nebo přestat webové stránky provozovat, a to i bez upozornění.

Využití souborů Cookie

Cookies jsou malé datové soubory, které se z navštívených webových stránek ukládají na hard disk počítače uživatele. Díky nim si tyto stránky pamatují některé informace, které uživateli usnadňují další používání webových stránek.

Na našich webových stránkách využíváme Cookies zejména k poskytování funkcí sociálních médií a k anonymní analýze návštěvnosti.

Použití Cookies můžete omezit nebo zablokovat při první návštěvě webových stránek. Zablokováním nebo omezením Cookies však nebudete moci užívat některé funkce webových stránek.

Závěrečná ustanovení

S výjimkou těchto Podmínek a licenčních ujednání vztahujících se k užívání log Společnosti a fotografií k užití třetí osobou přímo určených nemá zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na webových stránkách povahu reklamy, ani žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Společností a uživatelem sítě Internet, nebude-li v jednotlivých případech uvedeno jinak.

Tyto Podmínky se řídí platnými právními předpisy České republiky. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním webových stránek a jejich obsahu budou projednávány místně příslušným soudem v České republice v souladu se zákony České republiky.

Tyto Podmínky je oprávněna měnit či doplňovat pouze Společnost. Podmínky užívání webových stránek jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 20. 5. 2021.

Licenční ujednání

Na webových stránkách jsou umístěna oficiální loga Společnosti, která jsou pro účely těchto licenčních ujednání společně nazývána jako „logo Společnosti“; na webových stránkách jsou rovněž umístěny fotografie, které jsou pro účely těchto licenčních ujednání společně označovány jako „Fotografie“.

Logo Společnosti a Fotografie, jakož i veškerý další materiál umístěný na kterékoliv části webových stránek (včetně textu, designu webových stránek, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i výběr a uspořádání souborů obsažených na těchto webových stránkách) – dále jen „Obsah“, podléhá ochraně dle Autorského zákona. Majetková autorská práva k logu Společnosti, Fotografiím a Obsahu, jakož i k webovým stránkám, je oprávněna vykonávat pouze Společnost.